Muzikář & Partners » Právní služby

Právní služby

Advokátní kancelář Muzikář & Partners zajišťuje pro klienty komplexní právní služby.

Formy spolupráce při poskytování právních služeb:

 • poradenství a zastupování v konkrétních kauzách - jedná se o jednorázové konzultace v konkrétním případě, sepis smlouvy, právního rozboru či stanoviska nebo zastupování při jednání s protistranou ve sporu v soudním či rozhodčím řízení
 • paušální poskytování právních služeb - jedná se o trvalejší formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis pro podnikatele ve formě poradenství, sepisu dokumentů či zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány.

Typy poskytovaných právních služeb:

 • právní poradenství a konzultace
 • sepisování smluv
 • právní audity (komplexní či dílčí analýza právních dokumentů klienta a právních vztahů, jejichž je účastníkem)
 • smluvní zajištění nároků klienta také z hlediska předcházení soudním sporům, sepisování dohod o mimosoudním řešení sporů
 • vypracování písemných právních stanovisek a rozborů, převážně u složitějších právních případů
 • právní analýza nároků a povinností klienta vyplývajících ze smluv, z odpovědnosti za škodu a jiných právních vztahů
 • právní zastupování při jednání s protistranou či obchodním partnerem klienta
 • právní zastupování v soudních sporech zahrnující taktiku vedení soudního sporu, sepisování žalob, vyjádření, opravných prostředků a jiných návrhů a podání, účast na soudních jednáních
 • právní zastupování v rozhodčích řízeních - obdobně jako v soudních sporech se zohledněním specifik rozhodčího řízení
 • právní zastupování v exekučních řízeních, včetně sepisu návrhů na nařízení exekuce, žaloby na vyloučení věci z exekuce
 • obhajoba v trestních věcech
 • právní zastupování ve správních řízeních, při jednání se státními orgány či jinými institucemi
 • právní zastupování ve správním soudnictví
 • právní vymáhání pohledávek klienta - více informací v Oblasti právních služeb
 • firemní školení k vybrané právní problematice dle požadavků klienta

Doplňkové služby:

 • advokátní úschova peněžních prostředků a listin
 • prohlášení o pravosti podpisu
 • konverze dokumentů

Naše advokátní kancelář zajišťuje také související služby externě spolupracujících odborníků, zejména v těchto oblastech:  

 • auditorské služby
 • účetní a daňové poradenství
 • soudní exekutoři
 • soudní znalci a znalecké ústavy
 • notářské služby
 • soudní tlumočníci a překladatelé
 • dražebníci.

Naše advokátní kancelář nabízí klientům také zprostředkování služeb rozhodců.

Další informace:

Právní služby poskytujeme v plném rozsahu také na Slovensku, kde působí JUDr. Vladimír Muzikář jako tzv. usazený euroadvokát.

V návaznosti na aktuální právní úpravu si Vás dovolujeme informovat, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s poskytováním právních služeb je od 5.2.2016 Česká advokátní komora. Internetová adresa České advokátní komory je www.cak.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.

Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde:
Zásady ochrany osobních údajů.

30 let na trhu

Advokátní kancelář Muzikář & Partners působí na trhu právních služeb již 30 let.

více »

GDPR

Právní poradenství v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

více »

Koronavirus, nouzový stav a právo

Informací je všude plno, ale my s nimi umíme pracovat. Poskytujeme právní poradenství k dopadům epidemie COVID-19 a krizových opatření na právní vztahy.

více »

Školení a přednášková činnost

Nabízíme firemní školení k vybrané právní problematice dle požadavků klienta.

více »

Podporujeme

Naše advokátní kancelář dlouhodobě podporuje společensky přínosné aktivity.

více »


| |