Koronavirus a možné trestněprávní souvislosti pandemie

I za běžných situací lze pozorovat celospolečenskou tendenci, aby trestní právo a orgány činné v trestním řízení nacházely řešení pro čím dál tím méně významné odchylky od jednání, které je považováno za společensky přijatelné či žádoucí. V důsledku této tendence trestní právo již zdaleka neslouží jen k trestání společensky nejškodlivějších prohřešků proti právním předpisům, ale je dovozována trestněprávní souvislost i u jednání, u kterých v době jejich naplnění taková souvislost nebyla (a dost často snad ani nemohla být) jejich aktéry uvažována.

V kontextu pandemie onemocnění COVID-19 bude možné pozorovat celou řadu společensko ekonomických dějů, které nám třeba ani nemusí být zcela neznámé nebo jsou i dnes dokonce běžné, jejich nové souvislosti odvozené od pandemické situace a souvisejících opatření však mohou přinést jejich odlišné hodnocení. Je třeba si připustit, že orgány činné v trestním řízení nežijí v žádném sociálním vakuu a jejich rozhodování je ve větší či menší míře vždy odvislé i od společenských nálad a jejich změn. Jinak řečeno i bez ohledu na některé legislativní změny je třeba počítat s tím, že společenské souvislosti pandemie přinesou jednak samy o sobě nové okolnosti, které mohou mít vliv na posouzení některých jednání z pohledu trestního práva, a dále že změna společenské nálady ve vztahu k některým jednáním může ovlivnit i jejich hodnocení z pohledu orgánů činných v trestním řízení.

Záměrně až na druhém místě pak zmiňujeme možný vliv nové legislativy související se šířením koronaviru a zejména s vyhlášením nouzového stavu i na trestněprávní oblast, neboť tyto skutečnosti jsou i s ohledem na jejich mediální prezentaci značně předvídatelnější.

Byť není možné a ani vhodné snažit se popsat veškeré trestněprávní souvislosti pandemie a souvisejících opatření, níže uvádíme alespoň stručný nástin některých zjevných, méně zjevných ale i možných budoucích trestněprávních souvislostí.

Zjevnější souvislosti pandemie v oblasti trestního práva

Trestní zákoník zná od svého vzniku trestné činy šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Těchto trestných činů se může dopustit ten, kdo úmyslně (či z nedbalosti) způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. Co se pro účely těchto trestných činů rozumí nakažlivou lidskou nemocí, stanoví vláda nařízením. Onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru bylo na seznam takových nemocí doplněno nařízením vlády č. 75/2020 Sb., které je účinné od 13. 3. 2020.

Vedle spáchání trestného činu zcela vědomým šířením této nemoci či zvýšením rizika takového šíření jakýmkoliv přímějším jednáním je zařazení onemocnění COVID-19 na seznam nakažlivých lidských nemocí relevantní i proto, že ačkoliv má veřejná moc i mírnější prostředky k vynucování vládních opatření sloužících proti šíření koronaviru, lze v případě velmi významného porušení těchto opatření uvažovat i o trestněprávní souvislosti takového jednání, a to zejména pokud v souvislosti s tímto porušením prokazatelně dojde k rozšíření nákazy.

Další snadno odhalitelný důsledek právních změn souvisí se samotným vyhlášením nouzového stavu. Několik trestných činů (včetně výše uvedených) je hodnoceno přísněji, pokud k jejich spáchání dojde za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Takové přísnější hodnocení (zvýšení trestních sazeb) bývá přitom u dotčených trestných činů velmi významné. Například u trestného činu krádeže, kdy jinak hrozí při naplnění znaků základní skutkové podstaty trest odnětí svobody až dvě léta, za naznačené výjimečné situace lze za stejný trestný čin uložit trest odnětí svobody ve výměře 2 až 8 let.

Ačkoliv trestní zákoník explicitně s vyhlášením nouzového stavu aplikaci výše uvedeného zostření trestních sankcí nespojuje a dle našeho názoru je zde více argumentů proti plošné aplikaci tohoto přísnějšího hodnocení v dnešní situaci, nejméně policejní praxe se dnes k plošné aplikaci přísnějších ustanovení kloní a aprobaci této praxe ze strany státních zástupců i soudů nelze vyloučit.

Méně zjevné souvislosti pandemie

Jak bylo naznačeno výše, okolnosti nastalé v souvislostí se šířením onemocnění COVID-19 a jeho následky mohou přinést některé situace, které se sice nebudou právně nijak lišit od situací dodnes běžných, přesto však mohou (a to i skrytě) obsahovat určitá specifika, pro která mohou být častěji zájmem orgánů činných v trestním řízení.

Tak například již dnes je poměrně zjevné, že se zde bohužel vytvoří určitá skupina osob (fyzických i právnických), které sice mají nezanedbatelný majetek (movitý či nemovitý), brzy však budou trpět poměrně akutním nedostatkem peněžních prostředků potřebných pro úhradu svých potřeb a dluhů. Toto specifické ekonomické prostředí povede mnoho subjektů k účasti na transakcích, které se třeba na první pohled nemusí jevit nijak problematické, když jejich primárním cílem bude zachování životaschopnosti či provozuschopnosti prvně uvedených osob, přesto pak může být (zejména v případě úpadku těchto osob) v podobných transakcích pod tlakem nespokojených věřitelů spatřována snaha o skrytí majetku či trestněprávně relevantní jednání poškozující určitou skupinu věřitelů. Opět pouze pro příklad lze v této souvislosti poukázat zejména na majetkové delikty poškození věřitele a zvýhodnění věřitele podle ustanovení § 222 a 223 trestního zákoníku, ale v souvislosti s některými bankovními i nebankovními obchody také na trestný čin podvodu dle ustanovení § 209 trestního zákoníku či jeho speciální varianty v podobě pojistného, úvěrového či dotačního podvodu uvedené v ustanoveních následujících.

Cílem naším a jistě ani společenským samozřejmě není odrazovat kohokoliv od provádění potřebných obchodů. Nakonec je zjevné, že pokud může vývoji ekonomické situace cokoliv napomoct, je to právě dostatečná sebedůvěra ekonomicky aktivních a dnes dostatečně likvidních osob k provádění transakcí i se subjekty, které se ocitnou v problémech. Pouze se upozorňuje na to, že veškeré obchody v budoucím období bude třeba dostatečně pečlivě vyhodnocovat i v této souvislosti a uzpůsobit tomu pečlivěji než dříve i související dokumentaci.

Možné budoucí souvislosti

V České národní bance se v průběhu měsíce března vytvořilo několik scénářů, kterými by se mohla česká ekonomika v následujících obdobích řídit, či spíše popisujících, jak by se mohla vyvíjet. Pro každý takový scénář jsou připravena různá opatření (zejména vládní), která by měla řešení té které situace napomoci.

Ačkoliv se prozatím nezdá příliš pravděpodobným, že by bylo třeba činit například ve vztahu k veřejnosti jakákoliv opatření v devizové oblasti, je zjevné, že společensko-ekonomický vývoj příštích dnů není předvídatelný s uspokojivou přesností a škála nástrojů, kterými bude (možná) do takového vývoje ze strany státu zasahováno je velmi široká. A jak bylo řečeno úvodem, prakticky jakákoliv a to i drobná změna společenských či právních poměrů může pak (bohužel) poměrně významně ovlivnit okruh jednání, u kterých je třeba uvažovat i o možných trestněprávních souvislostech.

V rovině trestního práva sice více než jinde platí, že by zdravý rozum a přiměřená obezřetnost měly být pro vyloučení trestněprávní odpovědnosti vždy dostatečné, nároky orgánů činných v trestním řízení jdou však v některých případech mnohem dál.

Závěrem tedy nelze než všem popřát, aby se vám i v tomto složitějším a hůře čitelném období dařilo, a dodat, že bez ohledu na výše uvedené je třeba i v těchto nových okolnostech hledat příležitosti pro udržování nebo i vytváření dalších obchodních aktivit, které si zaslouží všestrannou podporu. Pokud pak jde o podporu právní, tu jsme Vám samozřejmě i v těchto dobách s obvyklou šíří uvažovaných souvislostí připraveni poskytnout, kdy v rámci výběru ekonomicky a právně vhodných řešení samozřejmě i výše naznačená rizika hodnotíme s potřebnou pečlivostí.


Mgr. Hynek Mádl, advokát

 

Aktualizace k: 7. 4. 2020 

30 let na trhu

Advokátní kancelář Muzikář & Partners působí na trhu právních služeb již 30 let.

více »

GDPR

Právní poradenství v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

více »

Koronavirus, nouzový stav a právo

Informací je všude plno, ale my s nimi umíme pracovat. Poskytujeme právní poradenství k dopadům epidemie COVID-19 a krizových opatření na právní vztahy.

více »

Školení a přednášková činnost

Nabízíme firemní školení k vybrané právní problematice dle požadavků klienta.

více »

Podporujeme

Naše advokátní kancelář dlouhodobě podporuje společensky přínosné aktivity.

více »


| |