Epidemie koronaviru, nouzový stav a insolvence

Současná situace kolem pandemie nemoci COVID-19 může vést u značného množství podnikatelů k závažným finančním problémům, v jejichž důsledku se tito podnikatelé mohou dostat do úpadku.


K povinnosti podat insolvenční návrh

Obecně platí, že dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Úpadek tak musí již nastat, v případě hrozícího úpadku povinnost podat insolvenční návrh nevzniká.

Úpadek může být buď ve formě platební neschopnosti, nebo ve formě předlužení:

1) Platební neschopnost - dlužník má více věřitelů (nejméně dva) a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit;

2) Předlužení - dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
Povinnost podat insolvenční návrh má v případě právnické osoby statutární orgán (pokud více jednatelů jedná za společnost samostatně, tak má takovou povinnost každý z jednatelů), a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu.
V případě porušení povinnosti podat insolvenční návrh každá osoba, která porušila svoji povinnost, odpovídá (každému) věřiteli dlužníka za škodu nebo jinou újmu, a to ve výši rozdílu mezi zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.

Odpovědnosti se uvedená osoba může zprostit, jen když prokáže, že:

a) porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky (např. odpovědné osobě se podaří prokázat, že se úpadek v době mezi vznikem povinnosti podat insolvenční návrh a dobou, kdy byl insolvenční návrh podán, nijak nezhoršil), nebo

b) tuto povinnost odpovědná osoba nesplnila z důvodu skutečností, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat (např. z důvodu úrazu či hospitalizace).

Opatření ke zmírnění dopadů

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Tento zákon se kromě jiného dotýká i povinnosti podat insolvenční návrh, konkrétně přinesl suspenzi povinnosti podat insolvenční návrh. Povinnost podat insolvenční návrh tak neplatí od 24. 4. 2020 do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Suspenze povinnosti podat insolvenční návrh se ovšem netýká případů, kdy úpadek nastal již před přijetím mimořádného opatření při epidemii (tzn. před přijetím prvního opatření Ministerstva zdravotnictví dne 6. 3. 2020 - povinná karanténa pro vracející se z Itálie, resp. před vyhlášením nouzového stavu dne 12. 3. 2020), nebo pokud úpadek nebyl převážně způsobem v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii, která by dlužníku znemožňovala nebo podstatně ztěžovala plnit své peněžité závazky (podle důvodové zprávy k návrhu zákona míří tato druhá výjimka na osoby, k jejichž úpadku by v rozhodném časovém období došlo nezávisle na epidemii, ale v důsledku jiných závažných okolností).

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie rovněž dočasně, a to v době ode dne 24. 4. 2020 do 31. 8. 2020, zcela vylučuje věřitelské insolvenční návrhy, případný věřitelský insolvenční návrh nebude ani zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Mezi opatření zavedená zákonem o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie patří i tzv. mimořádné moratorium, které se od klasického moratoria liší zejména tím, že není potřeba souhlas nadpoloviční většiny věřitelů, a k návrhu na prohlášení mimořádného moratoria musí být přiloženo čestné prohlášení, že je navrhováno v důsledku epidemie, že ke dni 12. 3. 2020 dlužník nebyl v úpadku, a že dva měsíce předtím ani poté nevyplatil společníkům či jednatelům mimořádné podíly na zisku, apod. Mimořádné moratorium lze navrhnout pouze do 31. 8. 2020.

Máte-li v této souvislosti jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.


Mgr. Juraj Greš, advokát

Aktualizace k: 19. 5. 2020

 

30 let na trhu

Advokátní kancelář Muzikář & Partners působí na trhu právních služeb již 30 let.

více »

GDPR

Právní poradenství v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

více »

Koronavirus, nouzový stav a právo

Informací je všude plno, ale my s nimi umíme pracovat. Poskytujeme právní poradenství k dopadům epidemie COVID-19 a krizových opatření na právní vztahy.

více »

Školení a přednášková činnost

Nabízíme firemní školení k vybrané právní problematice dle požadavků klienta.

více »

Podporujeme

Naše advokátní kancelář dlouhodobě podporuje společensky přínosné aktivity.

více »


| |