Koronavirus a překážky v práci, náhrada mzdy, příspěvky od státu

Současná pandemie koronaviru způsobujícího onemocnění označované jako COVID-19 a navazující krizová opatření vlády, resp. mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných příslušných orgánů, zásadním způsobem zasáhly rovněž do oblasti pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé se nezřídka dostanou do situace, kdy nebudou moci přidělovat zaměstnancům v pracovním poměru práci buď vůbec, nebo ve stejném rozsahu jako před epidemií a navazujícími opatřeními, a budou tedy nastupovat nejrůznější překážky v práci. Jaké překážky v práci přicházejí v důsledku přijatých opatření proti šíření koronaviru v úvahu, jaká peněžitá plnění při nich zaměstnancům náleží a mohou zaměstnavatelé žádat stát o kompenzaci? Základní přehled nejběžnějších situací podává tento příspěvek.

Vláda schválila tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus", v jehož rámci bude zaměstnavatelům za splnění stanovených podmínek částečně refundována náhrada mzdy vyplacená zaměstnancům v případě některých překážek v práci souvisejících s epidemií koronaviru. Nejčastější překážky v práci související s pandemií COVID-19, budou tyto:

Karanténa nařízená zaměstnanci

Zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa (§191 zákoníku práce), přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % tzv. redukovaného průměrného výdělku, od 15. kalendářního dne nastupuje dávka nemocenského pojištění. Podle poslední verze programu Antivirus by měl zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši 80% zaplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Ošetřování a péče

Tato překážka v práci s čerpáním dávky ošetřovného se týká především ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti a péče o dítě za podmínek zákona o nemocenském pojištění. Novým zákonem č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, došlo k rozšíření možností čerpání dávky ošetřovného též zejména pro případy péče o osoby nad 10 let umístěné v zařízení určeném pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii, nebo k rozšíření věkové hranice pro péči o dítě typicky z důvodu uzavření školního zařízení na základě mimořádného opatření při epidemii až do nedovršených 13 let věku. Došlo též k prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného o dobu, po kterou trvalo uzavření uvedeného zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Nucené uzavření provozovny v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády/mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví

Tato situace dopadá typicky na případy, kdy je zaměstnavateli nařízeno uvedenými usneseními či opatřeními uzavření nebo omezení provozu, resp. činnosti. Dle výkladu MPSV jde v takovém případě o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet 100% jejich průměrného výdělku, příspěvek v režimu Antivirus je pak ve výši 80% zaplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. S předestřeným právním názorem MPSV ohledně posouzení povahy této překážky v práci podle § 208 ZP nesouhlasím. Domnívám se, že by tato situace měla být posouzena s odkazem na § 347 odst. 4 zákoníku práce jako karanténa (tj. překážka v práci na straně zaměstnance), v úvahu též přichází posouzení situace jako živelní události dle § 207 písm. b) ZP s náhradou mzdy zaměstnance ve výši nejméně 60% průměrného výdělku, nicméně s ohledem na možnost čerpání podpory programu Antivirus může být pro zaměstnavatele právně jistější a ekonomicky přijatelnější akceptovat výklad MPSV, než riskovat spor se zaměstnancem a kontrolními orgány.

Absence podstatné části zaměstnanců na pracovišti

Pokud v důsledku koronavirové epidemie a souvisejících opatření v zaměstnání chybí podstatná část zaměstnanců zaměstnavatele (dle výkladu MPSV může jít např. o důvody karantény, nemoci, péči o dítě nebo situace, kdy se zaměstnanci nemohou dostat do zaměstnání - např. cizinci) a zaměstnavatel proto nemůže přidělovat zaměstnancům práci, jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet 100% jejich průměrného výdělku. Podle programu Antivirus by měl zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši 60% zaplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 29.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Prostoje

O prostoj podle § 207 písm. a) ZP jde, pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům v práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami. Typicky tak půjde o situaci, kdy zaměstnavateli z důvodů současné krize chybějí např. dodávky surovin. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. V rámci programu Antivirus může zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši 60% zaplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 29.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Částečná nezaměstnanost

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách v důsledku COVID-19, náleží zaměstnanci v souladu s § 209 ZP náhrada mzdy 100% průměrného výdělku, v případě dohody s odborovou organizací, resp. vydání vnitřního předpisu, lze snížit tuto výši náhrady mzdy až na 60% průměrného výdělku. V rámci programu Antivirus může zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši 60% zaplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 29.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Závěrem je třeba uvést, že pro čerpání příspěvku z programu Antivirus je stanovena celá řada dalších podmínek a formálních postupů, které zaměstnavatel musí splnit. Pokud si nejste jisti, jak konkrétní situaci na svém pracovišti posoudit, nebo jaké jsou podmínky pro dosažení podpory v rámci programu Antivirus, neváhejte se na nás obrátit.


JUDr. Andrea Kovač Muzikářová, advokátka

 

Aktualizace k: 3. 4. 2020 

30 let na trhu

Advokátní kancelář Muzikář & Partners působí na trhu právních služeb již 30 let.

více »

GDPR

Právní poradenství v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

více »

Koronavirus, nouzový stav a právo

Informací je všude plno, ale my s nimi umíme pracovat. Poskytujeme právní poradenství k dopadům epidemie COVID-19 a krizových opatření na právní vztahy.

více »

Školení a přednášková činnost

Nabízíme firemní školení k vybrané právní problematice dle požadavků klienta.

více »

Podporujeme

Naše advokátní kancelář dlouhodobě podporuje společensky přínosné aktivity.

více »


| |